1399/03/14 - 18 : 1
کد خبر: 20385
امام خميني، عمل‌گراي اخلاق سياسي
احرار: امام خميني (ره) به عنوان منادي اسلام ناب محمدي (ص) در تاريخ معاصر و بنيانگذار شيوه‌اي جديد از حکومت و کشورداري در جهان، نخستين و تنها نظريه‌پرداز و عمل‌گراي اخلاق سياسي است.

، در حالي که تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نهله هاي مختلف فکري در جهان سياست بر محور مادي گرايي و نوع تفکرات سوسياليسم و ليبراليسم خلاصه مي‌شد و هرگونه مباحث سياسي و حتي مبارزات سياسي عليه امپرياليسم شرق و غرب نيز رنگ و بوي مادي و انتفاع دنيوي داشت، به گونه اي که اخلاقيات انساني هنوز وارد اين ادبيات سياسي نشده بود، تا اينکه امام راحل روشي نوين از مبارزات سياسي و ايجاد نوع حکومت ارائه کرد که در آن اخلاق و تکيه بر موازين ديني حرف اول را در سياست مي‌زد.

انديشه سياسي امام خميني (ره) جزئي از انديشه کلان و متأثر از ابعاد مختلف تفکرات ايشان است که تمام مفاهيم کاربردي حوزه حکومت و جامعه را در بر مي‌گيرد و به دليل اينکه در عرصه‌هاي علمي، عرفان، فقه، فلسفه، کلام و سياست داراي آثار تئوري و کاربردي بود، اين انديشه‌ها در ميان افکار عمومي جهان و آزادي خواهان اصيل از جايگاه و پايگاه ويژه اي برخوردار شد.

امام خميني يکي از بزرگ‌ترين دانشمندان و سياست مداران مسلمان و از مردان تاريخ ساز جهان اسلام است که عدالت، آزادي، مردم سالاري، قانون مداري، وحدت، دين مداري و اخلاق مداري محورهاي اصلي انديشه سياسي ايشان است.

کارشناسان سياسي معتقدند، امام خميني (ره) در طول حيات پربار و سرشار از معنويت خود با اقدامات، سخنراني‌ها و موضع گيري هاي مختلف بين سياست و اخلاق پيوندي مبارک و عميق ايجاد کرد که نه تنها الگويي براي جهان اسلام شد، بلکه روشي نوين در اداره امور جامعه بدون توجه به انديشه‌هاي سياسي غربي گرديد.

يک استاد دانشگاه، پيوند زدن بين سياست و اخلاق را از هزاران يادگار بي مانند امام خميني (ره) در طول حيات ايشان نام برد و اظهار داشت: نمود اصلي و عيني اين قضيه مربوط به تأکيدات فراوان امام راحل به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه است که در سال‌هاي نخستين انقلاب اسلامي و دوران حيات ايشان شاهد تحرکات مفيد در اين زمينه بوديم.

پرويز آژيده گفت: با وجود تاکيد بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران و نيز مقام معظم رهبري بر وحدت حوزه و دانشگاه، بي مهري‌هاي زيادي در تحقق اين امر صورت گرفته است اما آنچه در اين ميان مهم و داراي ارزش و جايگاه سياسي و اجتماعي است، ارائه چنين نظيريه هاي به بطن جامعه است تا در آينده نظام اداري کشور متأثر از اسلام، اخلاق و تخصص باشد.

وي با بيان اينکه آينده روشن و پيشرفت همه جانبه کشور در گرو هماهنگي بين حوزه و دانشگاه است، افزود: استکبار جهاني بر اين موضوع واقف است و به همين دليل همواره در تلاش است تا بين حوزه و دانشگاه شکاف ايجاد کند که براي مقابله با اين ترفندها لازم است انديشه‌ها و تفکرات امام خميني (ره) براي نسل جوان و جديد بازخواني و تبيين شود.

آژيده، توجه به شعار سياست ما عين ديانت ما از طرف امام خميني (ره) را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: دين جدا از اخلاق و توجه به اخلاقيات فردي و اجتماعي نيست و بر همين اساس امام با تأليف کتاب ولايت فقيه پيوند بين سياست و دين و اخلاق مداري را تئوريزه کرد و پس از انقلاب اسلامي براي جاري و ساري کردن آن در بطن جامعه اقدامات عملي انجام داد.

وي يکي از دستاوردهاي مهم پيوند اخلاق با سياست توسط امام راحل را جلب توده مردم به مشارکت سياسي برگرفته از تعاليم ديني بيان کرد و گفت: بر همين اساس عنصر خودباوري و اعتماد به نفس در ميان ملت ايران و ساير مسلمانان جهان ايجاد و تقويت شد که اقتدار، صلابت و ثبات بي مانند جمهوري اسلامي در زمان حاضر از پيامدهاي اين دستاورد است.

يکي از استادان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌هاي تبريز نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، انتقال انديشه‌هاي امام خميني (ره) در قالب دين و مذهب از حاشيه به متن زندگي فردي و اجتماعي مردم ايران و بلکه جهان را مهمترين دستاورد سياسي ايشان بيان کرد.

ميکائيل جمال پور اظهار داشت: امام راحل به عنوان شخصيت برجسته تاريخ معاصر، دين را که به شدت در زندگي فردي، اجتماعي و سياسي به حاشيه رانده شده بود و اخلاق در عالم سياست معني و مفهومي نداشت، در تمامي ابعاد و عرصه‌هاي زندگي بشر و حکومت‌ها وارد کرد تا امروز به عنوان الگوي ممتاز ملت‌هاي آزاده قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه امام به لحاظ شخصيتي و سياسي الهام بخش بود، افزود: افکار و انديشه‌هاي رفتاري ايشان در عصر جديد و مدرن براي همه سياستمداران و کساني که به دنبال مبارزه با انديشه‌هاي مادي و دنيا گرايانه و الحادي هستند، به عنوان الگو پذيرفته شده است.

جمال پور سبک زندگي امام خميني (ره) را متمايز با ساير رهبران سياسي جهان دانست و يادآور شد: امام با تمام بزرگواري خود با شجاعت مثال زدني در حقيقت عالمي حکيم و عارف بود که توانست بين همه عرصه‌هاي زندگي بشري آشتي ايجاد کرده و خود را به عنوان مرکز و کانون چنين انديشه‌هايي در قلوب مسلمانان جاي دهد.

وي دليل رسيدن به چنين جايگاهي را توجه عميق امام به اخلاق در سياست بيان کرد.

جمال پور ادامه داد: بنيانگذار جمهوري اسلامي در دوراني که شرق و غرب سيطره کامل بر کشورها داشتند، توانست کارهاي غيرممکن را ممکن سازد که مهتمرين آن فتح قلوب مردم ايران و سپس تعميم آن به مردم ساير کشورها به وسيله تلفيق اخلاقيات با سياست بود تا زمينه را براي پيروزي در سنگرهاي مهمتر و بزرگ‌تر از جمله دوران افتخارآميز دفاع مقدس را فراهم سازند.

وي با بيان اينکه امروز انديشه‌هاي والاي سياسي امام خميني (ره) به عنوان عامل اصلي مقاومت مردم ايران و بلکه سراسر جهان صادر شده است، گفت: صدور عنصر مقاومت و ايستادگي در برابر رژيم‌هاي دست نشانده، آغاز بيداري اسلامي و مبارزه بي امان مسلمانان عليه استبدادهاي داخلي و استعمار خارجي نمونه عيني آثار انديشه‌هاي سياسي و اخلاقي امام راحل است.

جمال پور، امام خميني (ره) را سياستمداري دقيق توصيف کرد که از دهه‌هاي گذشته نسبت به عقب ماندگي‌هاي جهان اسلامي مطالعات خود را شروع کرده بود و تحليل‌هاي جامعي در اين خصوص ارائه مي‌کردند تا اينکه به اين نتيجه رسيدند که بدون مبارزه با موانع داخلي و مزاحمت‌هاي خارجي نمي‌توان نسبت به اجراي عدالت دل بست.

وي اضافه کرد: امام راحل به عنوان شخصيت بي مانند تاريخ سياسي جهان در کنار مبارزه با استبداد داخلي، مبارزات بي امان و مستمري عليه استعمار از نوع شرقي و غربي داشت و در حقيقت نماد مبارزه با موانع موجود بر سر راه رشد و تعالي انسان معاصر بودند.

جمال پور افزود: بر همين اساس امروز در جهان سياست و اخلاق، راه و مکتب امام راحل به وسيله افراد و گروه‌هاي آزادي خواه و عدالت طلب به عنوان الگوي محوري مورد پذيرش است.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز شخصيت سياسي و ديني امام خميني (ره) را بي همتا خواند و گفت: امام از نظر تفکر ديني و رهبري اجتماعي و سياسي در تاريخ اسلام و ايران بي نظير است که ايجاد نظام جمهوري اسلامي بر پايه احکام و تعاليم ديني براي کشورداري نمود عيني اين انديشه ورزي است.

محمدحسين فرهنگي با بيان اينکه سيره و سلوک امام خميني (ره) تنها راه نجات مظلومان از يوغ مستکبران است، اظهار داشت: اگر امت اسلامي به دنبال آزادي، عزت، اقتدار و رهايي از ظلم مستکبران است، چاره‌اي جز ادامه راه نهضت خميني کبير وجود ندارد.

وي افزود: امام به آنچه مي‌گفت اعتقاد راسخ داشت و در عمل بدان توجه مي‌کرد و در طول دوران مبارزات نهضت اسلامي و سال‌هاي رهبري نطام جمهوري اسلام ثابت کرد که احکام الهي دين مبين اسلام توان اداره حکومت را دارد و در اين راستا به آرزوي چندين و چند قرن علماي دين جامه عمل پوشانيدند.

فرهنگي ادامه داد: هنر امام راحل جاري کردن احکام اسلام در شئون فردي و اجتماعي زندگي بود که در اين ميان بين سياست زنگ زده‌اي که مردم از نهله هاي غربي و شرقي داشتند، پيوندي خوب و ناگسستني با اخلاق مداري ايجاد کرد.

وي با اشاره به اينکه مسلمانان جهان طي سال‌هاي اخير که مبارزات موفقيت آميز عليه سلطه گران و زمامداران فاسد خود شروع کرده‌اند، مديون نهضت امام خميني (ره) است، گفت: بنيانگذار جمهوري اسلامي از نظر تفکر ديني، سياسي، اخلاقي و رهبري اجتماعي و سياسي جامعه الگويي تمام عيار براي هميشه تاريخ است.

فرهنگي پيروزي انقلاب اسلامي را نتيجه اعتقاد راسخ و استقامت امام خميني در مسير حق و حقيقت بر مبناي اخلاق مداري در سياست دانست و افزود: آن فقيه و مجاهد وارسته فردي تکرار نشدني در تاريخ است و همه ملت‌ها حتي غير مسلمانان آرزوي داشتن چنين رهبر و مقتدايي را دارند تا بتوانند مقابل ظالمان و مستکبران مبارزه کنند.

وي از وصيت نامه الهي - سياسي امام خميني به عنوان منشور متعالي نظام اسلامي بر اساس اخلاق و قانون مداري ياد کرد و ادامه داد: پيام اصلي اين وصيت نامه ايجاد کشوري مستقل و مبتني بر آرمان‌هاي الهي است که در آن اخلاق مداري، عدالت محوري و دين مداري محور اصلي است.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس يازدهم گفت: لازم است دستاوردهاي حاصل از انديشه‌هاي سياسي و ديني امام راحل که براي حفظ و تثبيت آن خون هزاران شهيد ريخته شده است، پاس داشته شده و با عمل به سيره ايشان مسير انقلاب را هموارتر ساخته و نظام را روز به روز تقويت کنيم.

فرهنگي اضافه کرد: سخنراني‌ها، موضع گيري ها و وصيت نامه امام خميني (ره) سراسر هدايت براي ادامه مسير انقلاب اسلامي است که در آن ايده ال ها و آرمان‌هاي انساني، الهي و اسلامي به وفور يافت مي‌شود.

 

ايرنا

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 7 + 9

  آخرین اخبار
دژاگه در تمرينات تراکتور حاضر شد
برگزاري مراسم عزا و عروسي در آذربايجان شرقي ممنوع است
جولان سگ‌هاي ولگرد در خيابان هاي تبريز
تجربه بدترين وضعيت شيوع کرونا در آذربايجان شرقي در دو هفته آتي
يارانه تيرماه زودتر واريز مي‌شود/ آغاز کسر اقساط وام يک ميليوني
نماينده اروميه به کرونا مبتلا شد
زمان ريشه‌کن شدن بيماري کرونا هنوز مشخص نيست
تشديد برخورد با تورهاي غيرمجاز با ورود پليس امنيت عمومي
90 درصد آتش‌سوزي مراتع ارسباران خاموش شد
بانوي 75 ساله گرفتار در ارتفاعات کليبر نجات يافت
  پربازدیدترین اخبار
تجربه بدترين وضعيت شيوع کرونا در آذربايجان شرقي در دو هفته آتي
جولان سگ‌هاي ولگرد در خيابان هاي تبريز
يارانه تيرماه زودتر واريز مي‌شود/ آغاز کسر اقساط وام يک ميليوني
زمان ريشه‌کن شدن بيماري کرونا هنوز مشخص نيست
بانوي 75 ساله گرفتار در ارتفاعات کليبر نجات يافت
نماينده اروميه به کرونا مبتلا شد
تشديد برخورد با تورهاي غيرمجاز با ورود پليس امنيت عمومي
90 درصد آتش‌سوزي مراتع ارسباران خاموش شد
دژاگه در تمرينات تراکتور حاضر شد
برگزاري مراسم عزا و عروسي در آذربايجان شرقي ممنوع است
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.